loader

STATUT

DOLNOŚLĄSKIEJ FUNDACJI WSPIERANIA MŁODZIEŻY

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Dolnośląska Fundacja Wspierania Młodzieży, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Jakuba Wolaka posiadającego numer pesel 94052909110, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed Iwoną Wrześniak, zastępcą notarialnym notariusza Magdaleny Pudło-Rokity, upoważnioną na podstawie art. 76a ustawy Prawo o Notariacie, w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej nr 49 lok. 2 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 • Fundacja posiada osobowość prawną.
 • Fundacja jest apolityczna.
 • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących jej celom statutowym.

§ 2

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Milicz.

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 5

Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego wśród młodzieży, w szczególności w aspekcie rozwiązań związanych z technologiami komputerowymi.
 2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez propagowanie pozytywnego wykorzystania nowoczesnych technologii, w szczególności w zakresie popularyzowania pozytywnego zastosowania gier komputerowych.
 3. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości, innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 5. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju systemu edukacji i dostosowania go do wymagań współczesnego świata,
 6. Krzewienie idei współpracy wśród młodzieży z wykorzystaniem technologii komputerowych.
 7. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie związanych z pomocą osobom młodym.

§ 6

Fundacja może realizować swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych wpierających człowieka w radzeniu sobie z wyzwaniami i zagrożeniami współczesnego świata,
 2. Organizację imprez, wydarzeń kulturalnych i naukowych.
 3. Organizację i przeprowadzanie konkursów, turniejów e-sportowych i innych, wyłaniających najciekawsze talenty w zakresie misji Fundacji.
 4. Organizowanie i prowadzenie działań m.in. takich jak seminaria, konsultacje, pogadanki, szkolenia, warsztaty, wykłady, zgodnych z celami Fundacji,
 5. Upowszechnianie wiedzy i kultury za pomocą nowoczesnych mediów, techniki informatycznej, telekomunikacyjnej i tzw. multimediów,
 6. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 7. Współpracę z placówkami oświatowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi i organizacjami społecznymi, w kraju i za granicą,
 8. 8.      Wspieranie inicjatyw i projektów zewnętrznych zgodnych z celami Fundacji,
 9. Wspomaganie działalność innych osób prawnych, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 7

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem w stosunku do członków Zarządu Fundacji, Członków Rady Fundacji  lub pracowników Fundacji oraz zleceniobiorców Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy i zleceniobiorcy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. przekazywać ani wykorzystywać majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji, Członków Rady Fundacji  lub pracowników Fundacji oraz zleceniobiorców Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy i zleceniobiorcy na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 3. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Właściwy Minister

§ 8

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Rozwoju.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

 1. Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) przyznanej przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 1.500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) na prowadzenie działalności statutowej oraz 1.000,00 zł (tysiąc złotych) na działalność gospodarczą.
 3. Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
 4. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
 5. darowizn, dotacji, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
 6. dochodów z aktywów oraz praw majątkowych Fundacji,
 7. dochodów z dotacji i subwencji oraz grantów, zbiórek i imprez publicznych,
 8. odsetek i depozytów z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
 9. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
 10. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach, lokatach bankowych i papierach wartościowych. Fundacja może gromadzić swoje fundusze na rachunkach bankowych w walucie polskiej oraz w walutach obcych.

§ 10

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte  tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 11

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

 1.  58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 2.  58.11.Z Wydawanie książek
 3. 58.13.Z Wydawanie gazet
 4. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 5. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 6. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 7. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 8. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 9. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 10.  63.12.Z Działalność portali internetowych
 11.  63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 12.  62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 13.  72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 14.  72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 15.  73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 16.  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 17.  85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 18.  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 19.  85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
 20.  90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 21.  90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 22.  90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
 23.  93.12.Z Działalność klubów sportowych
 24.  93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 25.  70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 26.  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Organy fundacji

§ 12

Organami fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji
 2. Rada Fundacji

Zarząd Fundacji

§ 13

 1. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i zarządza jej majątkiem.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób powoływanych na czas nieoznaczony.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.
 4. Za zgodą Rady Fundacji wyrażoną w formie uchwały Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 5. Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Zarządu
 6. Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu powołuje fundator w drodze pisemnego oświadczenia.
 7. Członkiem Zarządu nie może być osoba która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 8. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji lub pisemnego odwołania z pełnionej funkcji przez Fundatora.

§ 14

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji
 2. W umowie między Członkiem Zarządu a Fundacją Fundację reprezentują pozostali członkowie Zarządu Fundacji występujący łącznie, a jeśli Zarząd Fundacji jest jednoosobowy Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 15

 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 2. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach Fundacji nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 7. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
 8. wyrażanie zgody na zmianę statutu Fundacji,
 9. podejmowanie uchwały w sprawie połączenia Fundacji z inną Fundacją,
 10. opiniowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji,
 11. sporządzanie sprawozdań finansowych Fundacji,
 12. sporządzanie i przedkładanie Radzie Fundacji sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji i Fundacji.,
 13. ustanawianie pełnomocników Fundacji.
 14. Uchwały Zarządu Fundacji są podejmowane na posiedzeniach Zarządu Fundacji.
 15. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, informując członków Zarządu Fundacji o czasie i miejscu posiedzenia listem poleconym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu Fundacji.
 16. Uchwała Zarządu Fundacji może być powzięta bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu Fundacji wzięli udział w posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia.
 17. Prezes Zarządu Fundacji przewodniczy posiedzeniom Zarządu Fundacji
 18. Zarząd Fundacji może powziąć uchwałę w trybie obiegowym. Uchwała powzięta w trybie obiegowym jest ważna jeżeli za jej powzięciem opowiedziała się bezwzględna większość ogólnej liczby Członków Zarządu Fundacji a wszyscy Członkowie Zarządu Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 19. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu .
 20. Z przebiegu posiedzeń Zarządu Fundacji spisuje się protokoły. Na protokole wymagany jest podpis Przewodniczącego Zarządu Fundacji.

§ 16

Zarząd co roku, do dnia 30 listopada, przedkłada Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji

Rada Fundacji

§ 17

 1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu. W zakresie wykonywania nadzoru Rada Fundacji nie podlega Zarządowi.
 2. Rada Fundacji posiada kompetencje opiniodawcze i nadzorcze.
 3. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków powoływanych na czas nieoznaczony.
 4. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator składając pisemne oświadczenie.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji.
 6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być Członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
 7. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu.
 9. Zarząd może powziąć uchwałę o przyznaniu Członkom Rady Fundacji zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w Pracach Rady Fundacji, w szczególności kosztów podróży do kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 10. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji powoływany Przez Fundatora.
 11. Przewodniczący Rady Fundacji reprezentuje Radę Fundacji w kontaktach z Zarządem Fundacji.

§ 18

 1. Rada Fundacji zbiera się zbiera się w razie potrzeby co najmniej dwa razy w roku, w tym raz w miesiącu styczniu.
 2. Zebrania Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Fundacji.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się za pomocą zawiadomień skierowanych do każdego z Członków Rady Fundacji w formie pisemnej lub elektronicznej, co najmniej na 10 dni przed terminem posiedzenia.
 4. Przewodniczący Rady Fundacji przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji.
 5. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. Rada Fundacji podejmuje uchwały jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa Członków Rady Fundacji, a wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji.
 6. Uchwała Rady Fundacji może być powzięta bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Fundacji wzięli udział w posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia i co do porządku obrad.
 7. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Na protokole wymagany jest podpis Przewodniczącego Rady Fundacji. Rada Fundacji może powziąć także uchwałę w trybie obiegowym. Uchwała powzięta w trybie obiegowym jest ważna jeżeli za jej powzięciem opowiedziała się bezwzględna większość ogólnej liczby Członków Rady Fundacji a wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 19

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. nadzór nad działalnością Fundacji
 2. opiniowanie rocznego planu finansowego Fundacji.
 3. zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji
 4. ocena pracy i udzielanie absolutorium Członkom Zarządu Fundacji oraz przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji;
 5. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
 6. proponowanie Zarządowi Fundacji podejmowania działań w celu realizacji celów Fundacji,
 7. Wytyczanie głównych kierunków dzielności Fundacji
 8. Wyrażanie opinii w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją, w sprawie założenia przez Fundację spółki prawa handlowego
 9. Zatwierdzanie planu połączenia Fundacji z inną fundacją.

Zmiana Statutu

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć także określonych w akcie założycielskim celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona.

Połączenie z inną fundacją.

§ 21

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

§ 24

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.