loader

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Dolnośląską Fundację Wspierania Młodzieży z siedzibą w Miliczu (kod pocztowy 56-300) przy Placu Księdza Eugeniusza Waresiaka 6 Fundacja zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”) i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dolnośląska Fundacja Wspierania Młodzieży z siedzibą w Miliczu (kod pocztowy 56-300) przy Placu Księdza Eugeniusza Waresiaka 6 , KRS: 0000827294, NIP: 9161401298, REGON: 385490135, nr telefonu: (+48 73) 926 55 55 (dalej jako: „Administrator”)

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem także za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@dfwm.pl

Administrator przetwarza dane osobowe:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartych umów (w tym kontaktu telefonicznego i e-mailowego, przesyłania dokumentów związanych ze świadczonymi usługami prawnymi, ustalenia stanu faktycznego, formułowania porad prawnych, reprezentacji w postępowaniach sądowych/ administracyjnych/ pozasądowych i inne) – do czasu realizacji umowy;
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności obowiązków wynikających z prawa podatkowego – do czasu zrealizowania lub wygaśnięcia obowiązków;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń, ustalenia konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych i inne – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszczeń;
 • na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO – w celu prowadzenia sprawy/ świadczenia usługi prawnej związanej z koniecznością przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii (np. sprawy z zakresu prawa medycznego) – do momentu zakończenia sprawy/ zrealizowania usługi;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i realizacji wiążących Administratora umów – przez czas obowiązywania umowy;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń, w celach archiwalnych i statystycznych i inne – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszczeń;

Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności:

 • inne podmioty świadczące usługi prawne;
 • podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
 • biura informacji gospodarczej;
 • nabywcy wierzytelności Fundacji;
 • podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w tym:
  • informatyczne,
  • księgowo- finansowe,
  • audytorskie i kontrolne,
  • windykacyjne,
  • poligraficzne,
  • niszczenia dokumentów,
  • pocztowe oraz kurierskie

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom wskazanym w pkt IV, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji celów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Państwa dane mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest praktykowane.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych (mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych przez Administratora danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych)
 • Prawo do sprostowania danych (mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych m.in. poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia)
 • Prawo do przenoszenia danych (mają Państwo prawo otrzymać dane osobowe dotyczące Państwa, które zostały dostarczone w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany)
 • Prawo do usunięcia danych (mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez Administratora w następujących przypadkach: a) Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane; b) wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego; c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym; f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych (mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach: a) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do Administratora wiadomości na adres: kontakt@dfwm.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Pl. Ks. Eugeniusza Waresiaka 6 56-300 Milicz.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.
Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla zawarcia i realizacji umów oraz dla realizacji usług świadczonych przez Administratora.
Administrator ,ze względu na konieczność zapewnienia spełniania przez Politykę prywatności wymogów nałożonych w przepisach prawa, zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Administratora.